Blommande växter tidigt i historien

Mångfalden av blommor var stor redan tidigt i historien. Det visar en studie som gjorts av svenska forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Näckros.

Blommade näckrosorna redan på dinosauriernas tid? Överraskande för evolutionsforskarna, men knappast för de skapelsetroende.

De fossil man studerat är enbart några millimeter stora och de ”äldsta” bland dem har enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till ca 130 miljoner år. Bland den stora mångfald av växter som forskarna fann finns även vattenlevande, exempelvis en släkting till våra dagars näckrosor.

Enligt evolutionsteorins tolkning av de geologiska lagren spred de blommande växterna (angiospermerna) sig sedan förvånansvärt snabbt och blev den dominerande växtgruppen på ”bara” 30 miljoner år. Enligt evolutionsforskarna hade då andra växter, som exempelvis mossor, ormbunkar och barrträd funnits under ca 300 miljoner år, men inga blommande växter.

Enligt skapelsetroende forskare visar lagerföljden i de geologiska lagren på vilket djup och i vilka ekologiska zoner som olika fossil begravdes vid en världsvid översvämning. Även andra faktorer, som exempelvis vattnets sorterande verkan, spelar in. Tillsammans med det bibliska perspektivet att växter – blommande eller ej – skapades fullt färdiga vid tidens början (med möjlighet att anpassa sig till olika miljöer) stämmer det väl med den nya fossilstudien.

Källor: Naturhistoriska Riksmuseet och New Scientist

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.